Řídící software výrobní linky pro společnost Valeo Compressor Europe s.r.o.

Linka KC59 sestává z výrobních pracovišť, která zajišťují jednotlivé výrobní procesy. Úkolem bylo propojení stanic linky prostřednictvím technologické komunikace a vyvinutí SW pro řízení výrobního procesu linky CSK.

Profil zákazníka

Společnost Valeo Compressor Europe s.r.o. je součástí nezávislé výrobní skupiny Valeo, se zaměřením na konstrukci, produkci a prodej komponent a intregrovaných systémů pro automobilový průmysl. V České republice má Valeo Compressor Europe, mimo jiných, výrobní závod v Humpolci.

Zabývá se výrobou několika typů kompresorů pro automobilový průmysl, a to zejména o kompresory pro autoklimatizace. Společnost dodává kompresory významným světovým výrobcům automobilů.

Realizace 2013

Výchozí situace a cíle projektu

V roce 2010 řešila společnost VALEO zavedení výroby nového typu kompresoru, bylo nutno navrhnout a vybudovat novou výrobní linku s požadovanou kapacitou 800 kompresorů za směnu. Jednalo se o kompresor s označením KC59 s určením převážně do autoklimatizací. Pro splnění takového úkolu byla navržena linka, kterou centrálně řídí výrobní SW. V roce 2013 bylo rozhodnuto o rozšíření tohoto řešení o další výrobní linku pro kompresory KC92.

Přínosy

Popis řešení

Linky KC59 a KC92 se skládají z výrobních pracovišť (stanic), které zajišťují jednotlivé výrobní procesy. Jedná se zejména o procesy obrábění, praní, měření a montáže. Každá výrobní část linky včetně její stanice byla dodána výrobcem, zabývající se danou oblastí. Na společnosti AutoCont bylo propojení stanic linek prostřednictvím technologické komunikace Profi bus a rozšíření stávajícího softwaru pro řízení výrobního procesu linky - CSK.

CSK je navržen jako software střední vrstvy, který komunikuje se stanicemi ve výrobě prostřednictvím průmyslového standardu Profi bus. Data ze stanic jsou ukládána do databáze Microsoft SQL Server 2005. Architektura řešení je klient - server. Při rozšíření řešení o další linku byl software upraven jak v části komunikace, tak konfi gurací a v prezentační části o nové funkcionality.

CSK poskytuje následující služby:

  • záznam dat z výroby (z výrobních stanic z různých linek),
  • poskytnutí dat výrobním stanicím,
  • identifi kace všech dílů, ze kterých je každý kompresor smontován,
  • identifi kace výrobních sérií a jednotlivých vyrobených kompresorů,
  • řešení chybových stavů, které mohou vzniknout v průběhu výroby,
  • kontrola výrobních dat,
  • změna typu výroby, doplnění dalších výrobních linek.

Nedílnou součástí dodaného softwaru je grafi cké rozhraní, které bylo vyvinuto podle požadavků zákazníka. Lze jej použít v řežimu readonly pro účely zobrazování výrobních informací na wallboardu, nebo v řežimu s ovládáním výrobní linky. CSK používá systém uživatelských rolí, lze tudíž defi novat uživatelské účty s nastavením příslušné uživatelské role.

Subdodavatelsky se společností AutoCont na tomto projektu pracovala společnost AutoCont Control Systems. Jejím úkolem byla dodávka komunikačních hardwarových komponent a konfi gurace celé technologické komunikace Profi bus mezi všemi výrobními stanicemi a CSK.

Použité technologie

  • Microsoft .NET 3.5
  • Microsoft SQL Server 2005
  • Windows Presentation Foudation
Chcete více informací?