Off-line verze Informačního systému technických prohlídek pro Ministerstvo dopravy ČR

Aplikace StationClient je součástí Informačního systému technických prohlídek, který spravuje Ministerstvo dopravy ČR.

Profil zákazníka

Ministerstvo dopravy České republiky je ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy. Odpovídá za tvorbu státní politiky v této oblasti a v rozsahu své působnosti i za její uskutečňování.

Realizace 2019

Zavedením aplikace StationClient a mobilní aplikace ISTPFoto se stát stává nezávislý na třetích stranách poskytujících jiné aplikace pro off-line režimy. Je umožněna dokumentace přítomnosti vozidla při technické prohlídce na kontrolní lince a při měření emisí na stanovišti měření emisí. Uživatelům Aplikace IS TP byla nabídnuta aplikační „bezešvá“ podpora zpracování a evidence technických prohlídek. Tím došlo k vyšší efektivitě práce techniků a mechaniků a ke zvýšení spokojenosti uživatelů. V neposlední řadě došlo ke zvýšení kontroly vozidel v provozu.

Ing. Bc. Ivan Novák

Ředitel odboru provozu silničních vozidel

Výchozí situace a cíle projektu

Základním cílem Ministerstva dopravy bylo řádné zajištění výkonu části dopravně správních agend souvisejících s technickými kontrolami vozidel prováděnými na stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí a silničních technických prohlídek. Společnost AUTOCONT garantuje správu, provoz a rozvoje Informačního Systému Technických Prohlídek (dále jen Aplikace IS TP) včetně realizace legislativních změn zákona.

Důležitou součástí Aplikace IS TP je automatizovaný sběr a zpracování dat popisujících průběh a výsledky těchto kontrol. Aplikace IS TP shromažďuje údaje základních technických popisů, data vozidel a doplňující data (číselníky, uživatelé apod.).

Od rozšíření Aplikace IS TP o aplikaci StationClient (dále SC) si Ministerstvo dopravy slibovalo, že bude uživatelům poskytnuta podpora práce také v případě nedostupnosti Aplikace IS TP v on-line režimu a bude jim umožněno provádění prohlídky i režimu off-line. Tím se výrazně zvýší prestiž v oblasti provádění technických prohlídek. Tento prvek bude využit i jako efektivní a účinný nástroj dodržování postupu při provádění kontroly vozidel v provozu a umožní off-line provoz bez nutnosti využívat aplikace třetích stran.

Přínosy

 • Automatizovaný sběr a zpracování dat popisujících průběh a výsledky technických prohlídek
 • On-line i off-line režim
 • Mobilní aplikace

Popis řešení

Aplikace StationClient je součástí Informačního systému technických prohlídek, který spravuje Ministerstvo dopravy ČR. Slouží jak pro podporu práce on-line režimu Aplikace IS TP, tak i pro provádění prohlídek v off-line režimu v případě nedostupnosti Aplikace IS TP.

Aplikace IS TP poskytuje pro režimy on-line i off-line rozhraní a přenos dat pro následující akce:

 • administrace aplikace SC,
 • zahájení práce na prohlídce Technikem / Mechanikem,
 • příjem fotodokumentace vozidla na prohlídce od aplikace pro tvorbu fotografií přes definované rozhraní,
 • odesílání fotografií do Aplikace IS TP,
 • odeslání dat o emisích z měřících přístrojů do IS TP,
 • ukončení práce na prohlídce technikem / mechanikem.

V režimu Off-line má aplikace SC navíc podporu pro:

 • Off-line aplikace – serverové řešení,
 • využití dat číselníků, údajů stanic a uživatelů,
 • odesílání dat dokončených prohlídek po obnovení dostupnosti On-line spojení.

Aplikace SC slouží pro zahájení a ukončení všech typů technických prohlídek, pořizování a zpracování dokumentace přítomnosti vozidla na kontrolní lince, stanovišti měření emisí při provádění technických prohlídek a měření emisí a přijímání dat z přístrojů při měření emisí. Aplikace SC je navržena a provozována jako webová aplikace (tenký klient) a obsahuje tři části:

 1. Uživatelské webové rozhraní, které v případě výpadku internetového připojení on-line slouží k provádění prohlídky v režimu off-line a dále umožňuje dohled nad on-line prováděnými prohlídkami.
 2. Mobilní aplikaci ISTP Foto (určenou pro OS Android), která slouží k pořizování fotodokumentace přítomnosti vozidla při technické prohlídce (předoboční, zadoboční, VIN, pomocný VIN, štítek, stav počítadla ujeté vzdálenosti apod.) a pro zahájení a ukončení technické prohlídky.
 3. Komunikační API rozhraní pro zařízení třetích stran, které využívají jiné aplikace pro dokumentaci přítomnosti vozidla a pro odesílání dat z měření emisí.

Spolu s aplikací SC byla dodána i aplikace ISTPFoto pro práci s fotografiemi, která umožňuje Technikovi / Mechanikovi následující akce:

 • zahájení prohlídky – spárování kódu Technika / Mechanika a příslušné prohlídky,
 • pořízení fotografií vozidla (i opakovaně),
 • ukončení prohlídky – odeslání stejného páru kódů jako při zahájení.

Aplikace ISTPFoto je aktuálně určena pro mobilní telefony s OS Android. Součástí každé akce jsou kontroly dat a stavů. Kontrolou dat se rozumí kontrola na:

 • existující kódy prohlídek a existujícího uživatele pro danou stanici,
 • existenci povinných fotografií a jejich ochranu před podvržením při ukončení prohlídky,
 • kontrolu zda prohlídku vozidla ukončil stejný pracovník, který ji zahájil.

Kontrola stavů zajišťuje:

 • kontrolu, aby prohlídku nezahájil neplatný uživatel,
 • kontrolu, aby prohlídka byla vždy v očekávaném stavu.

V souladu s očekáváním Ministerstva dopravy došlo zavedením těchto aplikací k výraznému zvýšení prestiže v oblasti provádění technických prohlídek. Tento prvek se zařadil i jako efektivní a účinný nástroj dodržování postupu při provádění kontroly vozidel v provozu a zejména zajistí off-line provoz v době nedostupnosti Aplikace IS TP, bez nutnosti využívat aplikace třetích stran.

Chcete více informací?