Zpracování osobních údajů v obchodní komunikaci

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“)  ...

Správce vašich údajů

Společnost AUTOCONT a.s., IČ: 043 08 697, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11012 (dále jen „AUTOCONT“) jako správce vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

Účely zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

 • plnění povinností vyplývajících ze smluv;
 • plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaných služeb;
 • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
 • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů;
 • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;
 • pořádání obchodních akcí a školení včetně zvaní a zajištění ubytování;
 • personalizovaného přístupu k našim internetovým službám;
 • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů;
 • pořizování a užívání fotografií a videozáznamů z obchodních akcí a školení.

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá AUTOCONT vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení s nabídkou založenou na automatizovaném rozhodování včetně profilování, a to do doby než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.

Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

 • Identifikační údaje - abychom vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, firma, pozice ve firmě.
 • Kontaktní údaje - abychom vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.
 • Údaje o odborném zaměření - abychom vám mohli poskytnout informace o našich produktech a službách, které odpovídají vašemu odbornému zaměření, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: povolání, odborná specializace, obchodní dotazníky.
 • Údaje o využívání internetových služeb - abychom mohli přizpůsobovat obchodní informace vašemu zájmu, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: záznamy o využívání našich internetových služeb, IP adresy zařízení a identifikátory cookies. V případě pořizování fotografií a videozáznamů z obchodních akcí nebo školení může dojít ke zpracování vašeho vyobrazení. Toto zpracování slouží primárně k prezentaci společnosti a jeho účelem není identifikace zúčastněných osob.

Příjemci vašich údajů

Skupina AUTOCONT je součástí skupiny KKCG. Seznam společností skupiny AUTOCONT je uveden zde, strukturu a seznam společností skupiny KKCG je možné najít zde. Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v rámci skupiny podniků AUTOCONT. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, mohou být vaše osobní údaje předávány společnostem skupiny KKCG.

Pro zpracování vašich osobních údajů využíváme další zpracovatele. Pro zasílání obchodních sdělení využíváme služby společnosti Webkomplet (IČ: 29185084) a OPTYS, spol. s r.o. (IČ: 428069048), pro provoz internetové služby ekatalog využíváme služby společnosti AT Computers a.s. (IČ: 61672599), pro online kampaně a zvací procesy při organizaci akcí využíváme služby reklamní agentury Aetna, spol. s r.o. (IČ: 49969757). Zpracování osobních údajů mohou pro AUTOCONT provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Doba zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu trvání smlouvy uzavřené mezi vámi zastupovanou firmou a AUTOCONT anebo po dobu trvání vaší registrace k využívání služeb AUTOCONT. Po ukončení smluvního vztahu mezi vámi zastupovanou firmou a námi anebo po ukončení vaší registrace k vyžívání našich služeb nadále zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek, je doba uložení vašich osobních údajů 5 let od udělení souhlasu. Jakmile uplyne doba uložení vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

Jaká máte práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu vámi využívaného regionálního centra AUTOCONT anebo zaslanou elektronicky na ou@autocont.cz. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud máte otázky, napište nám na ou@autocont.cz.

Chcete více informací?