Analýza personálního zajištění IT služeb organizace

Poradíme vám, jak budovat a řídit vaše IT zdroje efektivně, s účinným nástrojem pro optimalizaci ICT zdrojů vaší organizace.

Architektura IT, poradenství

Efektivní provozování IT služeb organizace nepředstavuje pouze zajištění optimálních hardwarových a softwarových prostředků, ale zejména správný výběr kvalifikovaných poskytovatelů IT služeb, ať již formou vlastních interních zdrojů - zaměstnanců nebo prostřednictvím externích partnerů. Vrcholové vedení a řídící pracovníci IT jsou často konfrontování s otázkami zaměřenými na optimální zajištění zdrojů pro provoz IT služeb:

 • Mám dostatečné množství kvalifikovaných pracovníků pro zajištění optimálního provozu IT služeb organizace?

 • Disponují naši pracovníci požadovanými dovednostmi a znalostmi prostřednictvím kterých můžeme plnit služby uvedené v našem Katalogu služeb?

 • Je zajištěna zastupitelnost pracovníků a kontinuita činností IT v případě dovolených nebo nemocenských?

 • Jsou náklady vynaložené na zajištění IT služeb optimální ve srovnání s jinými organizacemi v daném segmentu podnikatelské činnosti? 

 • Vyplatí se mi provozovat vlastní IT oddělení nebo je pro potřeby našeho byznysu vhodnější outsourcing IT služeb?

 • Jsou dovednosti a znalosti externích poskytovatelů IT služeb dostačující pro další rozvoj společnosti?

Analýza personálního zajištění IT služeb organizace představuje účinný a efektivní nástroj pro zhodnocení systému provozování IT ve Vaší organizaci. Hlavním cílem analýzy je, zjistit a popsat pravdivé a úplné obrazy o stavu provozování IT služeb v organizaci v návaznosti na jejich personální zajištění.Výstupy analýzy umožňují verifikovat nebo revidovat správnost současného směřování provozu služeb IT organizace a jejich rozvoje.

Průběh analýzy a výstupy

Analýza klade v obecné rovině důraz na kvalitu, zdroje, procesy a postupy organizační jednotky IT a jejich schopnosti zabezpečovat plynulý a bezpečný chod IT služeb organizace s ohledem na potřeby organizace a na současné trendy v oblasti provozování informačních a komunikačních služeb.

V úvodní konzultaci probereme Vaše očekávání a požadované výstupy a nastavíme vhodný rozsah a konkrétní metody a techniky analýzy. Z provedeného šetření zpravidla poskytneme následující výstupy:

 • Vazba externích a interních poskytovatelů IT na katalog služeb včetně popisu dohod o úrovni poskytovaných služeb (SLA, OL A, UC) a stanovených metrik.

 • Databáze dovedností a znalostí interních pracovníků IT včetně identifikace silných a slabých stránek (chybějící dovednosti a znalosti, nízká nebo žádná zástupnost). 

 • Návrh plánu vzdělávání a rozvoje IT včetně návrhu optimálního stavu personálního zabezpečení (zastupitelnost, kontinuita činností apod.).

 • Personální využitelnost IT oddělení včetně návrhu strategie rozvoje v návaznosti na stanovené cíle a IT strategii organizace.

 • Benchmarking personálního zajištění organizace s ohledem na segment, ve kterém organizace působí.

 • Možné scénáře outsourcingu IT služeb včetně finančních odhadů jejich provozování

Přínosy

 • Transparentní pohled na personální zajištění IT služeb organizace v návaznosti na katalog IT služeb.

 • Identifikace chybějících dovedností a znalostí pracovníků IT.

 • Vytvoření a optimalizace plánu vzdělávání a rozvoje pracovníků IT v návaznosti na potřeby organizace.

 • Revize vytíženosti IT zdrojů a jejich provázanost na klíčové IT služby organizace.

 • Optimalizace zdrojů - plán zastupitelnosti pracovníků a zajištění kontinuity provozu.

 • Identifikace míry závislosti organizace na externích poskytovatelích IT služeb.

 • Finanční analýza nákladů na personální zajištění provozu - podklad pro možný outsourcing IT služeb.

Co od nás můžete získat?

POMŮŽEME VÁM analyzovat a nastavit IT zdroje v souladu s potřebami Vašeho byznysu. PORADÍME VÁM, jak rozvíjet kompetence Vašich IT zaměstnanců adresně v návaznosti na stanovené cíle organizace a IT strategii. PŘIPRAVÍME PRO VÁS A VAŠE PRACOVNÍKY plán vzdělávání včetně zajištění odborných kurzů, seminářů a certifikací. ZAJISTÍME provoz ICT služeb, pro které se rozhodnete využít outsourcing prostřednictvím služby JSME VAŠE IT.

Kontaktujte nás na emailu: jan.matula@autocont.cz

Chcete více informací?