IT Quality Index je efektivní nástroj pro měření kvality IT ve Vaší organizaci

Cílem IT Quality Index je v prvé řadě srozumitelně zhodnotit kvalitu IT v organizaci a nalézt způsob, jak tuto kvalitu nadále rozvíjet v souladu s podnikovými cíli.

Jak dobré je Vaše IT?

V řadě IT oddělení probíhají projekty zlepšování procesů, implementace osvědčených praktik a nástrojů pro efektivnější práci IT. Přes všechny tyto iniciativy je občas obtížné srozumitelně a transparentně komunikovat přínosy plynoucí z těchto IT projektů s vedením společnosti.

Často používané metody hodnocení, mezi které patří například analýza procesní vyspělosti, jsou úzce zaměřeny na posouzení jednotlivých procesů nebo služeb a zpravidla postrádají pohled na IT z 360⁰ perspektivy. Výstupy takovýchto šetření bývají často velmi nesrozumitelné a jen zřídkakdy umožňují jednoduchým způsobem nalézt odpověď na elementární otázku vedení společnosti – Jak dobré je naše IT?

Měření kvality služeb IT

Měření kvality dle IT QUALITY INDEX umožňuje sledovat změny i dlouhodobé trendy v kvalitě služeb IT a manažersky srozumitelným způsobem identifikuje oblasti, ve kterých došlo ke zlepšení kvality. Analýza souhry všech kvalitativních dimenzí zahrnutých do metodiky dokáže popsat a pojmout kvalitu IT jako systému. Takovéto posouzení systému jako celku, poskytuje úplný pohled na kvalitu IT v organizaci a umožňuje identifikovat další příležitosti pro zlepšení a rozvoj služeb IT v organizaci (a následně změřit dopady jejich realizace na kvalitu služeb IT).

Měření IT QUALITY INDEX je zajišťováno akreditovanými experty, kteří garantují nezávislé posouzení stávajícího stavu IT v organizaci a zároveň zaručují, že proces zhodnocení proběhne konzistentní metodikou. Metodika IT Quality Index je sladěna s mezinárodními best practices jako je ITIL®, COBIT® a ISO/IEC 20000. Výsledek analýzy má standardizovanou formu, která umožňuje porovnávat výstupy z různých projektů měření v různých organizacích.

Přínosy nasazení systému řízení kvality

IT QUALITY INDEX je nástroj pro měření a následné řízení kvality služeb IT, který umožňuje:

  • Nasazení systému řízení kvality IT v organizaci a jeho kontinuální vylepšování v souladu s potřebami a cíli organizace.
  • Zvýšení reputace IT oddělení, potvrzení skutečnosti, že IT kvalita je měřena a zlepšována.
  • Identifikaci krátkodobých i dlouhodobých cílů pro zlepšování kvality IT – podklad pro aktualizaci IT strategie.
  • Porovnání celkových nákladů IT a celkové úrovně kvality vůči podobným organizacím.
  • Sledování změn kvality IT v čase – odpověď na otázku, zda se kvalita IT v čase zlepšuje nebo stagnuje?
  • Získat certifikát IT kvality, který demonstruje zaměření organizace na kvalitu.

Kontaktujte AC specialistu

Chcete zjistit více o možnostech využití IT QUALITY INDEX? Potřebujete řídit kvalitu IT služeb ve Vaší organizaci? Společnost AUTOCONT je akreditovaným partnerem a držitelem kompetence Accredited IT Quality Expert (AITQE). Kontaktujete Jana Matulu na emailu jan.matula@autocont.cz.

Chcete více informací?