Architektonický rámec Marketing transformace IT

Metodika řízení změn v IT je implementační podporou rozsáhlých IT projektů s dopadem na interní a externí koncové uživatele.Tento podpůrný architektonický rámec urychluje adaptaci uživatelů a celé organizace na nové technologie.

Architektonický rámec Marketing transformace IT představuje ucelenou metodiku a dobrou praxi, která slouží k podpoře nasazení rozsáhlých IT transformačních projektů a z nich vyplývajících změn s dopadem na koncové uživatele.

Rozsáhlé změny v IT ekosystémech a technologiích vyžadují komplexní a celistvý pohled na dopady provedených změn nejen v samotné organizaci, ale také u jejich externích partnerů. Iniciace změny, stanovení očekávaných přínosů a cílů projektu, formulování zadání projektu pro IT pracovníky je v prvé řadě v kompetenci vrcholového managementu organizace. Správně formulovaný záměr zahrnuje komunikační strategie, vzdělávací a podpůrné programy pro všechny projektem dotčené skupiny uživatelů a umožňuje efektivní řízení změny nejen v jejím počátku, ale v celém životním cyklu nasazované technologie.

Důsledná propagace a komunikace přínosů nasazení nových IT řešení podporujících byznys bývá v celé řadě organizací opomíjena anebo představuje pouze okrajové téma implementačních projektů. Nedostatečná analýza dopadů nových technologií na koncové uživatele, slabá interní komunikace a propagace benefitů změny, podcenění procesů adaptace a adopce, špatný design vzdělávacích a podpůrných programů pro uživatele na nové a změněné IT řešení může v organizacích výrazným způsobem zpomalit nebo oddálit doručení plánovaných benefitů z provedených technologických změn a inovací.

Podpůrný rámec Marketing transformace IT proto předkládá celou řadu analytických technik a metod usnadňujících rozhodovávání a plánování provádění změn v celém životním cyklu IT projektu včetně zohlednění dopadů na všechny podnikové procesy a jejich uživatele. Cílem rámce je tak usnadnit a výrazně urychlit doručení přínosů nových IT technologií uživatelům všech typů a velikosti organizací.
Metodika řízení změn v IT slouží jako implementační podpora rozsáhlých IT projektů s dopadem na interní a externí koncové uživatele. Pro danou oblast našim zákazníkům nabízíme podpůrný architektonický rámec „Marketing transformace IT“, který usnadňuje a výrazně urychluje adaptaci uživatelů a celé organizace na nové technologie. Službu zajišťují certifikovaní a zkušení IT konzultanti.

Graf níže znázorňuje dopady řízené a neřízené změny v organizaci v čase. Neřízená změna (modrá křivka) přináší s sebou celou řadu negativních dopadů (frustrace koncových uživatelů, riziko neúspěšného nasazení nebo nepřijetí technologie koncovými uživateli). Řízená transformace (oranžová křivka) redukuje negativní dopady změn technologií na uživatele a zároveň
urychluje doručení očekávaných přínosů nasazovaných IT řešení.
graf-transform.JPG
Úspěšné IT projekty zpravidla zahrnují plány, opatření a strategie usnadňující sladění IT změny s podnikovou vizí, s cíli, hodnotami a kulturou organizace. Účinná komunikace iniciátorů a realizátorů změn s jednotlivými skupinami zainteresovaných osob a budoucích koncových uživatelů s sebou přináší:

  • přehledné podklady pro rozhodování a ospravedlnění změn
  • řízení rizik a eliminaci negativních dopadů
  • nastavení vzdělávacích programů a tvorbu podpůrných systémů
  • zapojení budoucích uživatelů do procesu IT transformace


Co od nás můžete získat?
NAUČÍME VÁS (osvojení metodiky) nebo POMŮŽEME VÁM (provedení procesem) nebo UDĚLÁME ZA VÁS (komplexní řešení).

  • Konzultační služby v oblasti metodiky řízení změn a adaptace organizace u rozsáhlých IT implementací ve všech fázích projektu.
  • Analýzy připravenosti organizace na IT změny včetně návrhu vzdělávacích a podpůrných aktivit.
  • Školení pro všechny typy uživatelů (management, IT pracovníci, koncoví uživatelé, projektové a implementační týmy).
  • Zpracování a realizaci komplexních adaptačních a adopčních IT strategií přizpůsobených potřebám organizace a jejich uživatelů na všech úrovních řízení.


Školící středisko AUTOCONT
Kontaktujte nás: obchod@autocont.cz

Chcete více informací?