Reference

Studie proveditelnosti a eliminační analýza rizik APTP

Studie proveditelnosti a eliminační analýza rizik APTP Slovnaft a.s.

Společnost Slovnaft na základě Studie proveditelnosti a eliminační analýzy rizik získala ucelený materiál k posouzení realizovatelnosti projektu nakládky železničních cisteren včetně jeho přínosů, ale také možných rizik a omezení. Součástí studie je odhadovaný harmonogram přípravných prací, realizace a také indikativní rozpočty.

Případová studie

Analýza připravenosti prostředí na nařízení GDPR

Analýza připravenosti prostředí na nařízení GDPR Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

U zákazníka provedena kompletní analýza potřeb k dosažení souladu s nařízením GDPR, která spočívala v identifikaci IS používaných v DPMO zpracovávajících osobní údaje, v analýze dat zpracovaných v těchto systémech s cílem určit, které podléhají GDPR. Dále v revizi přístupů k IS, revizi interních směrnic a postupů, v identifikaci povinností plynoucích z GDPR a nedostatků v zabezpečení osobních údajů. Byl vypracován návrh harmonogramu implementace jednotlivých opatření.

Audit zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR

Audit zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR Město Rokycany

Byl proveden audit zpracování osobních údajů a jeho shody s nařízením GDPR v prostředí městského úřadu. Závěrečnou auditní zprávou získal zákazník srovnání skutečného stavu se stavem, který vyžaduje nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), které upravuje požadavky na ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.

Analýza připravenosti prostředí na nařízení GDPR

Analýza připravenosti prostředí na nařízení GDPR ICOM Transport a.s

Provedená úvodní analýza rizik firemních procesů u jedné z největších a nejmodernějších dopravních společností v Evropě. Byla vypracována dokumentace s finálním zpracováním výstupů. Zákazník získal detailní informace o stavu připravenosti ke splnění požadavků, plynoucím z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR).

Efektivní podpora českého exportu díky SINPRO 3.0

Efektivní podpora českého exportu díky SINPRO 3.0 Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade

Nasazení nové verze proexportního CRM řešení - informačního systému SINPRO bylo součástí komplexního integračního projektu, který zahrnuje služby AutoContu v oblasti architektury a řešení pro CRM, Sharepoint i webové portály včetně UX.

Případová studie

Systém řízení bezpečnosti informací

Systém řízení bezpečnosti informací BOOM TISK, spol. s r.o.

Zavedením systému řízení bezpečnosti informací získal zákazník jednotný přístup k ochraně dat, finanční úsporu a hlavně konkurenční výhodu.

Případová studie

Procesní bezpečnost ICT

Procesní bezpečnost ICT ČEZ ICT Services, a.s.

V rámci projektu týkajícího se zvyšování úrovně bezpečnostních procesů ve společnosti jsme realizovali aktivity, jejichž výsledkem bylo zavedení bezpečnostních pravidel do praxe, především při aplikaci nových technologií do stávající infrastruktury s cílem eliminace možných rizik spojených s rozvojem infrastruktury zákazníka.

Bezpečnostní audit a analýza sítě

Bezpečnostní audit a analýza sítě Synot W, a.s.

V rámci projektu jsme realizovali bezpečnostní audit a analýzu sítě. Účelem bylo zdokumentování stávajícího stavu, zjištění a ocenění rizik pro aktiva společnosti a doporučení efektivní eliminace těchto rizik či rozvoje infrastruktury. Celý projekt probíhá v souladu s bezpečnostní normou ISO27000.

Penetrační testy

Penetrační testy Pražská energetika, a.s.

V návaznosti na pravidelné testování bezpečnosti infrastruktury a ICT služeb jsme realizovali penetrační testy, pro zjištění možných rizik a následné doporučení, s cílem zvýšení úrovně zabezpečení testované infrastruktury.

Realizace vzdělávacích kurzů

Realizace vzdělávacích kurzů Huisman Konstrukce, s.r.o.

Předmětem zakázky bylo vzdělávání ve dvou oblastech - vzdělávání uživatelů ICT v aplikacích MS Office a odborné vzdělávání ICT specialistů v oblasti síťové architektury Cisco, serverových produktů Microsoft a virtualizace na platformě VMware.

Realizace vzdělávacích kurzů

Realizace vzdělávacích kurzů Visteon - Autopal Services s.r.o.

Nosným předmětem zakázky v podobě vzdělávacích kurzů „Obsluha PC“ byla realizace školení MS Project pro začátečníky i pokročilé a MS Office - MS Excel, MS PowerPoint, MS Word včetně rozřazovacích testů a poradenského servisu k optimalizaci náplně jednotlivých kurzů.

Bezpečnostní monitoring - SIEM

Bezpečnostní monitoring - SIEM RWE Interní služby, s.r.o.

V rámci dlouhodobé spolupráce jsme realizovali implementaci a následnou podporu systému pro protokolaci událostí a přístupů k datům a systémům klienta. Cílem projektu bylo především zvýšení efektivity řízení bezpečnostních událostí v infrastruktuře zákazníka.

Bezpečnostní monitoring – SIEM

Bezpečnostní monitoring – SIEM ING Management Services, s.r.o.

V ING Management Services jsme implementovali systém určený k logování a potřebné korelaci událostí a přístupů k datům i systémům. Současně implementaci dlouhodobě podporujeme formou konzultací a průběžné systémové i technické podpory.

Kontinuální zvyšování bezpečnosti infrastruktury

Kontinuální zvyšování bezpečnosti infrastruktury BOOM TISK, spol. s r.o.

V rámci dlouhodobé spolupráce realizujeme pro společnost sadu bezpečnostních projektů. Primárním cílem spolupráce je zabezpečení infrastruktury a dat zákazníka, možnosti realizace nových služeb pro klienty společnosti a efektivní využívání stávající infrastruktury. Všechny aktivity jsou realizovány v souladu s bezpečnostní normou ISO 27000.

Optimalizace bezpečnostních a provozních procesů

Optimalizace bezpečnostních a provozních procesů ITData Processing s.r.o.

V roce 2009 jsme v rámci projektu řešili problematiku optimalizace procesů s cílem výrazného zefektivnění a eliminace možných rizik infrastruktury zákazníka. Celý proces probíhal na základě využití uznávaných procesních a bezpečnostních norem a to především bezpečnostního normativu ISO27000.

Rozvoj lidských zdrojů

Rozvoj lidských zdrojů Trade Fides, a.s.

Předmětem zakázky byla realizace školení v řízení projektů metodikou PRINCE2 včetně získání certifikace na úrovni PRINCE2 Foundation. Pro doplnění dalších znalostí byly realizovány kurzy zaměřené na MS Project a MS Excel.

Implementace ISO/IEC 20000

Implementace ISO/IEC 20000 Synot W, a. s.

Předmětem této zakázky bylo připravit zákazníka na splnění auditu pro certifikaci dle ISO/IEC 20000, čímž by zkvalitnil poskytování IT služeb a zlepšit své postavení na trhu. Po téměř roce příprav proběhl externí audit bez jediné neshody a zákazník získal certifikaci dle ISO/IEC 20000.